Zebranie sprawozdawcze 2023

 O K R Ę G M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Koło nr 34 w Komorowie

ZAWIADOMIENIE

w dniu  2.12.2023 r. / sobota /

o godz. 9.30 ( w pierwszym terminie),

o godz. 10.30 (w drugim terminie)

w Klubie przy 22 Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Komorowie przy ul. płk. Bociańskiego 1 –  sala konferencyjna 2-piętro

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 9. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2022 r.
 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.
 11. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska* za 2022 r.
 12. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska* za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 14. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła  w 2022 r.
 15. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024.
 16. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024
 17. Dyskusja.
 18. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
 19. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych stanicy/schronisk/łowiska*
 20. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 22. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

     *  Dotyczy Kół prowadzących stanice//schroniska/łowiska

      ** Uchwałę podejmują Walne Zgromadzenia Kół, których Zarządy podjęły decyzję o włączeniu tego punktu do porządku obrad WZ.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD KOŁA PROSI CZŁONKÓW KOŁA ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                              

ZARZĄD KOŁA PROSIMY O ZABRANIE LEGITYMACJI Z AKTUALNĄ OPŁATĄ ZA ROK 2023 - DO NASZEGO KOŁA.