Zebranie sprawozdawcze 2022

 O K R Ę G M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Koło nr 34 w Komorowie

ZAWIADOMIENIE

w dniu  10.12.2022 r. / sobota /

o godz. 9.00 ( w pierwszym terminie),

o godz. 9.30 (w drugim terminie)

w Klubie 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego przy ul. Płk Bociańskiego 2 – 2 piętro sala konferencyjna

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie  sprawozdania finansowego Koła za 2021 r.
 9. Przedstawienie  sprawozdania finansowego łowiska** za 2021 r.
 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.
 11. Przedstawienie  sprawozdania finansowego łowiska** za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.
 12. Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła  w 2021 r.
 14. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.
 15. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023
 16. Dyskusja.
 17. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
 18. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych łowiska**
 19. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 21. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

 

* Koła, które zakończyły sprawozdawczość finansową przed 30 września 2021 winny zrobić sprawozdawczość od momentu jej zakończenia

       **  Dotyczy Kół prowadzących stanice//schroniska/łowiska

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                                     

                 

Wasze komentarze (0)